Tagged: Dini

0

Kuran ve Evrim Teorisi 

(Not: Arkadaşlar yazının başlıklandırılması 2. ve 3. bölümlerin içeriğinden mülhem olup tarafımca yapılmıştır. Yazının orjinal hali aşağıdaki gibidir. Hayrullah Taş) EVRİM OYALAMACASI – 1 İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için istese de istemese...

1

Kuranseverlere Dost Tavsiyesi

Günümüzde tarihsel yöntemle kutsal metin okuyanları müsteşrik olmakla itham edip tekfire varan saldırı sahipleri yöntem olarak batılıların kutsal metin okuma tekniklerine daha yakın hatta birebir aynı olan bir yolu tuttuklarını belirtmek istiyorum.  Batının radikal...

0

Miraç Hadislerinin Tenkidi/Eleştirisi

Miraç hadisleri Kur’ân ve Tarihi hadiselere aykırıdır. Miraç’tan Peygamberimizin getirdiği söylenen üç hediye, “Beş vakit namaz, Bakara’nın son iki ayeti ve Allah’a şirk koşmayan günahkârların affedileceği” [25] meselesini ele alalım. Kur’ân’ın hiçbir yerinde beş...

0

Tüm Ayrıntılarıyla Mezheplerin Oluşumu

Mezheplerin çıkış nedenleri nelerdir? 4 hak mezhep tanımı doğru bir tanım mı? 73 fırka hadisi sahih bir hadis mi? İşte tüm ayrıntılarıyla mezheplerin oluşumu. Mezhepçilik, Müslümanları sürekli geriye düşüren tehlikeli bir hastalık… Kendi mezhebinin dışındakini...

0

Cübbeli Cehalet!

Adam Zemahşerinin mutezile olduğunu ezberlemiş ya. Bangır bağırıyor “Keşşaf” tefsirini okumayın diye. Bu yüzden Keşşafı hiç ama hiç okumadığı anlaşılıyor. Aslında kitabın adı bile “Sırların Kaldırılması” anlamına geldiği için “Kuranın bir gizemler kitabı olduğu”na...

0

Cemaatleşme / Teşkilatlanma / Örgütlenme

Öncelikle belirteyim ki hiçbir çıkar gözetmeksizin insanların değişik sorunlarına çözüm arama amacıyla kurulan ve etkinlik gösteren hayır kuruluşları bu yazımın muhatabı değildir. Yazımın muhatabı insanların sorunlarını, hak arayışlarını ve masumane dileklerini ve düşlerini onların...

0

Sayısal Saplantı ve Kuran

Bugünlerde sanal alemde bir video dolaşıyor. Sayısal saplantıları bulunan biri önüne bir İlahiyat Profesörünün videosunu alarak, internet aracılığıyla yayınlanan görüntülerine alaycı, hakaret edici bir üslupla yanıt veriyor ve profesörü zalimlikle, cahillikle suçluyor. Zannederim kullandığı...

0

Kuran’a Teslim Olmak mı, O’nu Teslim Almak mı?

Bin dört yüz sene önce; Sıffin savaşında, Kuran ayetleri mızrakların ucunda sallanıyordu! “Kuran aramızda hakem olsun” diyorlardı, meşruiyeti olmayan, niyetleri bozuk olanlar. Bu Kuran istismarcılarına, Hz. Ali şöyle seslenecektir; Eskiden sizlerle onun tenzili için...

0

Kuran İstabul’da mı, Bağdat’ta mı, Yoksa Mekke’de mi İndi?

(Evrenselcilik ve Tarihselcilik Tartışmalarına Nesnel Bir Katkı Denemesi) Giriş Dil öğreniminin temel amacı sana ait olmayan bir kültürü öğrenmek, o kültürün sınırlarını anlayıp kendi kültürüne rasyonel aktarımlarda bulunarak kendi birikimini zenginleştirmektir. Dünya Klasiklerini Türkçeye...

0

Mealler ve Kuran’ı Anlamak

Günümüz Türkiye’sinde sayısız müslümanın diline pelesenk olan bir mesele vardır: Kur’an’ı anlamak! Eğer anlamaktan maksat iyi bir müslüman, erdemli bir insan olmaksa, Kur’an’da bugüne kadar anlaşılmayan veya hal-i hazırda izaha muhtaç olan bir tek...

0

Dualarımız Niçin Kabul Olunmuyor?

(Yazının Orjinal Başılığı: Dua ve Akıl) Dua, Allah’a olan yalvarışımız, yakarışımız ve niyazımızdır. Müslümanlar yalnızca Allah’a dua ve niyazda bulunurlar. Hz. Peygamber, “dua ibadetlerin özüdür” buyurmuştur. Bana sorarsanız, en güzel dua Fatiha’dır. Müslümanların ne...

0

Peygamber’in Görevi Neydi?

Hz. Peygamberin yaşamı konusundaki abartılı aktarimlarin yanısıra görevine ilişkin pek çok yorum yapılmış ve yapilmaktadir. Bu yorumlar son elcinin 23 yılda aldığı vahyi kitap halinde elinde tutanlarca yapıldığı için “eline bir kitap tutuşturulup haydi...

0

Her Bir Şeyi Kuran’a söyletmek!

— Fahreddin Razî Fatiha Suresinin tefsirine girişte şöyle der;    “Bilesin ki; ben muhtelif zamanlarda, ‘Bu suredeki anlam incelikleri ve güzellikleriyle ilgili on bin mesele istinbat etmek mümkündür’ diye bir söz söylemiştim; fakat bir...

0

Peygamberimiz Nasıl Bir Yöneticiydi?

O, adalet üzere bir devlet kurdu. Sürekli barış istedi ama düşmanlerı ona fırsat vermedi ve savaşmak zorunda kaldı. O’nun koymuş olduğu savaş hukukunun dünyada bir benzerine rastlanılmadı. O, her haliyle insanlığa örnek oldu. Peygamber...

0

“Hüküm Ancak Allah’ındır” Sloganı/Kılıcı/Afarozu

HÜKÜM ANCAK ALLAH’INDIR! TARİHİ VE ÇAĞDAŞ HARİCİ SLOGANIN ELEŞTİRİSİ; — Muhammed ibn el- Hanefiyye adı ne yazık ki İslam tarihi sayfalarının ancak küçük detayları arasında kalmış ve tarihsel hakkı kendine verilmemiş bir kişiliktir. Çünkü...

0

“Güç”ün İmanı

“Güç” ve “güç” istenci, insanın nefsani doğasından kaynaklanan “Tanrı kompleksi”nin bir ürünü ve yansımasıdır. “Güç” ve “güç“ arzusu, yeryüzünde ulvi ya da çıkara dayalı amaçlar uğruna arzunun ya da nefsin nesnesi haline gelmenin ve...

0

“Gerçek Müslüman Bu Değil” Peki Kim?

Taliban çıktığında “Bunlar İslam’ı yanlış yorumluyor” deyip kendimizi onlardan ayrı tutmaya çalıştık. El Kaide çıktığında, yıllarca Bin Ladin eleştirisi yaparak yine “Bunların gerçek İslam’la alakası yok” diyerek kendimizi oyaladık. IŞİD çıktı, her zamanki gibi...

0

Nasscılığın/Kur’ancılığın Çıkmazı

Son üç yıldan beri yazdığım yazılarda, Kur’ani bakış açısıyla bir duruş sergileme çabası içinde olan ve bu duruşlarıyla günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye çalışan İslami perspektif sahiplerinin içine düştüğü çıkmazları açıklama çabama “akletme” kavramı...

0

Cahiliyeden İslam’a Siyasette Değişenler ve Değişmeyenler

I-GİRİŞ Kişilerin kendi inisiyatifleri üzerinden, özgün tarihsel koşullarına bağlı olarak yerine getirdikleri uygulamalar ve ürettikleri ilişki biçimlerinin, onlara halef olanlar tarafından değişmez değerler haline dönüştürülmesi, insanlığa büyük zararlar verdiği halde, çoğunlukla terk edilmesi zor...

0

Düşünmemiz Gerekmez Mi?

Müslümanların bilinçsiz dini sadakati, fikirleri şaşmaz olarak kabul edilen ortaçağ hukukçularının tasarladığı kanunları eleştirme ve yeni bir bakış açısı geliştirme hususunda Müslümanları ehliyetsiz kılmaktadır. Bu ehliyetsiz zihinle serbest düşünce, iştihat hakkı tarihe gömüldü. İştihadın...

0

Tarihsel Bir İbadet Olarak “HAC”

Kurban Bayramı ve 1000’e yakın insanın ölümüyle sonuçlanan facia nedeniyle gündemde olan “HAC” konusundaki kanaatlerimi artık paylaşmayı üzerime bir borç biliyorum.  Âcizane kanaatime göre Hac ibadeti, siyasi, konjonktürel ve biraz da ekonomik sebeplerle, cahiliye...

0

KURAN HİDAYET KİTABI MIDIR YOKSA BİLİM KİTABI MI?

Pozitif Bilimlerle Kevnî Âyetleri Uzlaştırma Çalışmaları Kur᾿ân’ı Modern Bilimlere İndirgemenin Sakıncaları. Baljon 1961 yılında yayınlanan “Kur᾿ân’ın Modern Tefsirleri” adlı kitabında “Kur᾿ân’ın bilimsel tefsirleri” konusuna müstakil bir bölüm ayırmıştır. 20. asrın yetmişli yıllarında Kur᾿ân-ı Kerîm’in...

0

19 SAYISI ve ŞİFRECİLİK SAFSATASI

Müddessir: 4/27-30’ncu âyetlerde, Peygamber’i yalanlayan, ona gelen vahiylere büyü diyen kimsenin; önüne gelen her şeyi yakan, geriye hiçbir şey bırakmayan, derileri kavurarak insanın biçimini bozan, değiştiren, üzerinde on dokuz zebânînin bulunduğu, bu acımasız muhafızların...

0

İSLAM’IN TARİHSELLERİ ve EVRENSELLERİ

İslam’ın Değişkenleri ve Sabiteleri Bu çalışmamızda, İslam’ın bir devrim yapmadığı, bir islahat yaptığını, Vahyin nazil olduğu toplumun örfî hukukunu esas aldığını, şeriatını büyük ölçüde Cahiliye şeriatından aldığını göstermeye çalışacağız. Çalışmamızın ilk iki bölümü Cahiliye’nin...

0

FARKLI DİSİPLİNLERİN BİLGİNİ: İBN-İ SİNA

İran’dan Batı’ya yayılan bir ün, tıp alanından felsefeye kadar bilgi arayışında olan bir insan. 57 yıllık yaşam öyküsüne sığdırdığı sayısız bilimsel çalışma ve eser. Başarılarıyla hala anılan, adı Ay’da bir kratere ve üniversiteye verilen...