Tagged: Din

1

Ne kadar anlayabiliyoruz?

E-postalar üzerinden iletişim kurarken en az bir kere “yanlış anlaşılmaya” veya “yanlış anlamaya” uğramayan var mıdır aramızda acaba? Muhtemelen hepimiz, yazılı iletişimin “yanlış anlaşılmaya açık” doğasını aslında çok erkenden fark ediyoruz. Yazışmalarda, insanlarla yüz...

1

Dinden Bıkmak ve Bıktırmak

Hem Türkiye’de, hem de neredeyse bütün Müslüman-çoğunluklu ülkelerde son dönemde – özellikle genç kuşakta daha belirgin olmak üzere – dinden bir bıkkınlık olduğu konusu sıklıkla gündeme geliyor. İnsanların artık dinden bıktığına dair çok güçlü...

1

Deizm, İmanı Kurtarma Hamlesi

DEİZM YERLİ AMA GAYRIMİLLİDİR Deizmin yeşerdiği yerde iki şeyin varlığından emin olabilirsiniz: Çürüyen bir ortodoksi ve sönmemiş vicdanlar. Bu iki unsur dışındaki şeylerin bu bahiste fazla bir önemi yoktur. Deizmin duygusal bir tepki olduğunu...

2

Eğitimde Özgürlük ve Otorite – Sorgulayan Denemeler

Her alanda olduğu gibi eğitimde özgürlük de bir ölçü konusudur. Bazı özgürlükler hoş karşılanmaz. Çocukların herhangi bir şeyi yapmasının kesinlikle yasaklanmamasını; çünkü çocuğun kendi öz-doğasını geliştirmesi gerektiğini savunan bir hanımla tanışmıştım. “Eğer doğası onu...

0

Din ve Milliyetçilik

Dünyada yürütülen bütün politikalar bu iki dinamikten asla bağımsız olmamıştır olamaz da. Çünkü bu iki kavram insan psikolojisinin iki hayati damarının dışavurumudur. Bu yüzden kitleleri kandırma, onlara dilediğin düşünceyi zerk etme adına demagogların verimli...

0

Ahlaki Açıdan İnsanın Yabancılaşması

“Çalmamalısın” emri özel mülkiyete dayanmayan bir toplumda pek bir anlam taşımaz. “Zina yapmamalısın” emri yalnızca erkeklerin özel mülkiyetin bizzat kendi oğullarına miras kalacağından emin olmak istedikleri erkek egemen bir toplumda anlamlıdır. “Öldürmemelisin” emri her...

0

Türkiye’de “Din” Davasında Dört Düşünce Tarzı

Türkiye’de bugün birbirinden farklı dört dini düşünce davası vardır: 1- Türkiye’de sayıları son derece azınlıkta olan ancak, Arap dünyasında nispeten yaygın olup(DAİŞ-SUUD), Kur’an ve Hadisleri olduğu gibi mutlak kaynak olarak görüp diğer içtihatları reddeden“Selefîler”....

0

İslam’da Metafiziğin Siyasal Yorumu

Siyasal olan, yöneten ve yönetilen arasındaki güç ilişkisini imgeler. Toplum halinde yaşayan bireylerin hayatını düzenleme ve toplumsal ihtilafları çözmek için yönetenin buyruk verme, yönetilenin ise uyma yükümlüğüne işaret eder. Siyasal iktidar, yönetenin yönettikleri üzerindeki...

0

Devlet, Rant ve Din

Devlet teşkilatlanması, tarihi gelişimi açısından önce sadece güvenlik ve kaynak kullanımı ile başlamış olsa da, modern devletin tanımı da aynı temel prensipler açısından basit bir ekonomik verimlilik arayışıdır. Devleti, vatandaşları açısından gerekli ya da...

2

Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir!

Türk “İlahiyatına” Giriş: Devlet Dinimdir, Millet Mezhebimdir! | Devlet aygıtının radikal sayılacak biçimde seküler-Kemalist elitlerden, İslamcı-muhafazakar elitleri geçtiği ve her şeyin neredeyse zıddına dönüştüğü bir süreçte iki şey olduğu gibi kalıyor. Ülkede neredeyse her...

0

Laikliğin Gerekliliği

“Ülkemizde, genelde laiklik siyasal bağlamda ele alınır ve din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Bu anlamda sadece teokrasinin almaşığı olarak düşünülür. Bu, laikliğin dar bir konumlandırılışıdır. Felsefi temelde bakıldığında laiklik, insanın, varlık,...

0

Felsefe ve Din: Ortak Gibi Duran Apayrı İki Dünya

Dinde her şey kurallara göredir, onda her zaman uyulması gereken kesin formüller vardır. Bu formüller dogmalardan beslenirler. Bazen iç içe bazen yan yana bazen karşı karşıya konulan ve genelde uyumlu kardeşler gibi gösterilen bu...

0

Kur’an’ı Yorumlama Tarzımıza Dair

Kur’an’da çeşitli ayetlerle ilgili bazı yorumlarımız, mesela kıssalara kimi zaman sembolik, metaforik anlamlar yüklememiz, “Siz bir yandan Kur’an’ın ilk anlamını tespitte ısrar ediyorsunuz; sonra da birtakım sübjektif yorumlar üretiyorsunuz” tarzında bir eleştiriye konu oluyor....