Tagged: Tarihsellik/Evrensellik

1

Bir asır önde giden şaheser

Ömer Özsoy’un ‘Kur’an ve Tarihsellik Yazıları’ adlı eseri ilk baskısından 11 sene sonra ikinci baskısı yapılıncaya kadar PDF veya fotokopi yoluyla tahminlerin fevkinde bir dağıtım ve yaygınlığa mazhar oldu. Yazarının 90’ların başından itibaren değişik...

0

Türkiye’de “Din” Davasında Dört Düşünce Tarzı

Türkiye’de bugün birbirinden farklı dört dini düşünce davası vardır: 1- Türkiye’de sayıları son derece azınlıkta olan ancak, Arap dünyasında nispeten yaygın olup(DAİŞ-SUUD), Kur’an ve Hadisleri olduğu gibi mutlak kaynak olarak görüp diğer içtihatları reddeden“Selefîler”....

0

Tarih Perspektifinden Kur’an’ı Anlamanın İmkanı

1. Kur’an’ın anlamı nazil olduğu dönemdeki insanların iletişim aracı olan o dönemin Arapçası’yla ilişkilidir. 2. Kur’an’daki kelimeler ve kavramlar, sonraki dönemlerde kelimelerin kazandıkları anlamlarla ilişkilendirilerek anlam genişlemesine tabi tutulamaz. Bu durumda Allah’ın ne dediği...

0

Dilimizde ve Kültürümüzde Tanrı Tasarımı

Atasözleri, deyimler, fıkralar, güfteler vb. âdeta bir toplumun bilinçaltının dışavurumudur. Bu dışavurum aslında o toplumun tarihin imbiğinden süzülerek gelen, insana, topluma, evrene, Tanrı’ya, bilime, felsefeye, sanata vb. bakış açısını görmek için önemli ipuçları barındırdığı...

0

“Ezelî Kur’an” Doğması Ümmeti Nasıl Geriletti?

Halife Me’mûn’a göre halife peygamberin mirasına sahiptir. Bu yüzden halife dinin koruyucusu ve önderidir. İçtihat yapar ve ilmi nakleder. Bu görüşün karşısına Ahmed b. Hanbel ve ekibi “ezeli Kur’an” fikriyle dikildi. Onlara göre yaratılmış...

0

Kur’an’da Kölelik ve Cariyelik Kurumu

Kuran hiçbir ayetinde, köle ve cariyeliği kaldırdım dememiş, Hicaz bölgesindeki uygulamayı reforme ederek devam ettirmiştir. Hatta Medine döneminde, kurulan Medine İslam devletinde, köle ve cariyelerin hukuksal statüsü kayda bağlanmış ve İslam dünyasında asırlarca uygulanan...

0

Kuran’ın Derlenmesi

A- BİRİNCİ DERLEME Peygamber devrinde vahiy devam ettiği için Kur’an-ı Kerim toplanıp bir kitap haline getirilmemişti. Ömer, Ebubekir’i Kur’an’ı yazdırmaya ikna etti. Zeyd Bin Sabit bu iş ile görevlendirildi. Zeyd, Kur’an’ı araştırmaya hurma dallarından...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -4: Anlamlandırıcılık

Anlamlandırıcılık Kur’an’ın Allah merkezli üslûpla hedeflediği dindar dünya görüşünü muhatabın zihniyet dünyasına sokmaya çalışırken, baştan sona, mantıksal argümanlarla yüklü ve ikna etmeye yönelik bilimsel bir dil kullanması beklenemezdi. Onun üslûbunda belirleyici olan, büyük ölçüde,...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -3: İnsan Biçimsellik

İnsan Biçimsellik Kur’an, muhataplarına Allah merkezli dünya görüşünü verirken, insan biçimsel bir dil kullanmaktadır. Kur’an’ın, bu ifade özelliğine, beşeri bir ürün olan dil aygıtını kullanıyor olmanın getirdiği bir zorunluluk olarak başvurmak durumunda kaldığını söyleyebiliriz....

0

Kuran’da İfade Özellikleri -2: Allah Merkezilik

Allah Merkezlilik Kur’an’ın özellikle erken dönem Mekki ayetlerinde yoğun olarak gözlemlenen, bununla birlikte, vahyin sonuna kadar varlığını koruyan temel ifade özelliklerinden biri, Allah merkezli dilin hakimiyetidir. Bu ifade biçimini doğuran temel etken, kuşkusuz, Mekke...

0

Kuran’da İfade Özellikleri -1: Arabilik/Tarihilik

Arabilik/Tarihilik Kur’an’ın kendisine ilişkin kullandığı ‘Arabi’nitelemesi’1 yalnızca Kur’an’ın dili ile ilgili bir niteleme değil; aynı zamanda dili kendisinden bağımsız sayamayacağımız kültür ve zihniyeti de kapsayan bir nitelemedir. Zira Kur’an belli bir tarih diliminde (7....

0

Cahiliye Şeriatının İslam Hukukuna Etkileri


Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

Notice: Undefined property: stdClass::$type in /home/hayrullahtas/public_html/wp-content/themes/hueman/functions/init-wp-core-filters.php on line 52

İHL öğrencilere hadis derslerinde çok çok özel seçilmiş hadisleri verirler. Öyle akla bilime mantığa aykırı olmayan. Öğrencilere hadisi sevdirmek gayesiyle. Yoksa hadis külliyatından azıcık haberdar olsalar imanları ciddi sarsılır. Aslında çoğumuz böyle rafine, reklam...

1

İslam yeni bir itikat veya yeni baştan ibadetler vazetmiş midir?

İslam devrim yapmamış, ıslah etmiştir. Kur’an içinde doğduğu kültür ve gelenek, örf ve toplumsal algıyı lağvetmedi, aksine yeni gelen vahiy mesajını bunlar üzerinden ulaştırdı. İslam cahiliyenin bütün kurumlarına savaş açmadı, aksine birçoğunu olduğu gibi...

1

İslam Köleliği Kaldırmış mı?

1.1.1. İSLAMİYET KÖLELİĞİ KALDIRMIŞ MIDIR? Köle ve cariye kavramları Kur’ân’da “abd ve eme, feta (genç, delikanlı), memlûk, ‘mâ meleket eymânüküm’, rakabe, mevla, rakîk ve ıtk” kelimeleri ile ifade edilmiştir. Memlûk; mülk edinilmiş köle demektir....

0

Allah Kendini Kuran’da Bir Kral Gibi Tarif Ediyor

Bunun nedeni ne olabilir? (Vahiy ve olgu münasebetini göstermesi açısından) Kur’ân’da Allah’ı tanımlayan en önemli kavramlardan biri “melekût/krallık’’ kavramıdır. Bu kavram ile soyut bir Allah tasavvuru müşahhaslaşır. Aşkın olan Allah, Arap zihninde birden ete...

0

Kuran ve Bilime Kaynaklılığı Sorunu

Kur’an’dan 1400 senedir kimsenin anlamadığı “bilimsel gerçekler” çıkaran bir kesim var. Güya Kur’an’ın mesajı 1400 senedir gizli kalmış, bu arkadaşlar bir kelimenin etimolojisinde bulunan onlarca anlamdan birini alarak Modern bilimin icatlarını Kur’an’a söyletiyorlar. Bunlar...

0

Roger Garaudy’in Kur’an Tasavvuru Üzerine

Garaudy’e göre Kur’an’ın Mahiyeti ve Temel İşlevi İslâm’ın inanç dünyasına hayatının kemal devresinde giren Garaudy, Kur’an’ın her şeyden önce dinî-ahlâkî bir çağrı olduğunu düşünür ve bu düşünce temelinde ilâhî hitabın kesinlikle hukuki bir kanun...

0

Kuran’ın Bilgiye Kaynaklığı Sorunu

Kur’an başka bilgi türlerinden de söz etmekle birlikte, “ilim” kelimesini Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla verilen bilgi anlamında ve zannın zıddı olarak kullanmaktadır. Müşrikler bu anlamda zanna (kitabî bir dayanağı olmayan yanlış bilgiye) uydukları için...

0

Bir Kur’ancı-Mealci Eleştirisi

Kur’an’ın her okuyana eşit düzeyde hitap etmesi gereğinden hareket eden, dolayısıyla, bize sözkonusu kurgulanmış bağlamları veren tarihsel malumattan (sebeb-i nüzul, tarih bilgisi vs.) özenle kaçınan bildik Kur’ancı – Mealci tecrübelerin bile gerçekten metinle yetinebildiğini...

0

Mustafa Öztürk Polemikleri

Söyleşiler Polemikler, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Mart ayında yayınlanan kitabı. Mustafa Öztürk son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan akademisyenlerimizden. Şu an Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı. Normalde akademisyen dendiğinde hafızalarda soğuk...

0

Müslümanların “Fikri Özgürlük” Karnesi?

(Başlık yazının içeriğinden mülhem olup tarafımca seçilmiştir. Yazının orjinal hali aşağıda olduğu gibidir. Hayrullah Taş) Karanfiller Solduğunda (6) Fikrî özgürlüklere dair alanların birbiriyle çakıştığı bir zamandayız. Hukuksal çizgimiz fazlasıyla muğlak olduğundan fikirleri ifade etmeye...

1

İslam’ın Altıncı Şartı: Haddini Bilmek!

Dün akşam yazıp arkadaşlar vesilesiyle internet ortamında yayımladığım “Dinî Alanda Gündemsiz ve Sermayesiz Kalmanın İlacı: Tarihselcilik ve Tarihselci Söyleme Laf Sokmak!” başlıklı yazımıza itiraz mahiyetinde birkaç haddini bilmezin sözde yorumuna muttali oldum ve maalesef...

0

Mustafa Öztürk ve Tarihsellik

Hal-i hazırda yazmak zorunda olduğum metinler sebebiyle henüz bu çalışmaya başlayabilmiş değilim; ancak şimdiden şunu söylemeliyim ki tarihsellik meselesi müstakbel çalışmamızda tahmin edilenin aksine modern dönemde Fazlur Rahman, Nasr Hamid Ebu Zeyd, Tîzînî, Arkoun,...

0

Kuran ve Evrim Teorisi 

(Not: Arkadaşlar yazının başlıklandırılması 2. ve 3. bölümlerin içeriğinden mülhem olup tarafımca yapılmıştır. Yazının orjinal hali aşağıdaki gibidir. Hayrullah Taş) EVRİM OYALAMACASI – 1 İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için istese de istemese...