Tagged: Tarihi

0

Kürtlerin Dini?

Kürtlerin (Ekradın) etnik köken ve yurtları konusundaki tartışmaların bir benzeri de dini inanışları konusunda yapılmaktadır. Oryantalistler Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu yönünde ısrarlılar. Kürtlerin İslam Dini ile bağlarını koparmak için sürekli İslamiyet öncesi kaynaklara...

0

Peygamberimiz Nasıl Bir Yöneticiydi?

O, adalet üzere bir devlet kurdu. Sürekli barış istedi ama düşmanlerı ona fırsat vermedi ve savaşmak zorunda kaldı. O’nun koymuş olduğu savaş hukukunun dünyada bir benzerine rastlanılmadı. O, her haliyle insanlığa örnek oldu. Peygamber...

0

Tüccar İslam’ın Sonu

Hz. Muhammed; tarımın ve hayvancılığın yapılamadığı, dönemin sanayi üretiminin de olmadığı Mekke’de doğdu ve büyüdü. Mekke ekonomisi ise uluslar arası ticarete dayanıyordu. Arap Yarımadası’nda merkezi bir yönetim yoktu. Ama Kâbe’nin, haccın ve haram ayların...

0

MEKKE’NİN FETHİ ÜZERİNDEN TARİH YALANLARI

Mekke’nin Fethi İslam Tarihi’nin en önemli hadiselerinden bir tanesidir. Başka önemli hadiseler de vardır. Sosyal ve siyasal açıdan değerlendirdiğimizde Bedir Savaşı, Mekke’nin fethinden çok daha önemlidir. Tabi birileri bu ifademize de kızacak; ama olsun....

0

İSRA SÜRESİNDE BAHSEDİLEN ‘MESCİD-İ AKSA’ NERDE?

Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin neye delalet ettikleri pek açık olmadığından o ayetlerin konusunun itikadi bir nitelik taşımadığı söylenebilir. Sözgelimi, şefaat ve Allah’ın görülmesi vb. konularda şeffat vardır ya da yoktur diyen veyahut ahirette Allah...

0

EBU HANİFE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Çoğu kez geleneğin yanlış bakış açısı yüzünden kutsiyet atfedilen bir ‘’İmam-ı Azam’’ kimi zaman ise geleneğin muhafazakâr mozaiğinde uyumu bozan aykırı bir taş… Ebu Hanife, İslam tarihi içinde birçok farklı düşünce sisteminden pek çok...

0

ÖTEKİ YAHUDİLER; FALAŞALAR…

Tel Aviv’i Ayağa Kaldıran Öteki Yahudiler; Falaşalar Etiyopya’da yaşayan Yahudi topluluğu, olumsuz ve dışlayıcı anlamlar taşıyan bu adı benimsememiş ve kendileri için “İsrail’in Evi” anlamına gelen İbranice “Beta İsrael” kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Daha...

0

BATININ KANLI SOYKIRIM TARİHİ 

  Belçika’nın Kongo soykırımı: Bugünkü sözde demokrasi ve sözde özgürlüklerin sembolü AB’nin Başkenti Belçika, Kongo’yu sömürgeleştirdiği 1890-1905 arasında, 10 milyon yerli insanı öldürdü. Köle olmak istemeyen çocukların elleri ve ayaklarını kestiler. Belçika askerleri kendi...

0

İNTERNET’İN DÜNÜ ve BUGÜNÜ

      İnternet’in Dünü ve Bugünü İnternet’in artık hayatımızdaki önemini anlatmak oldukça güç bir hal aldı. Her an her yerde kullandığımız internet sayesinde günlük birçok işimizi hallediyoruz. Peki, internet insanlık tarihine ne zaman...

0

Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Sebepler

İslam dininin temel kaynakları, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sahih sünnetidir. Peygamber efendimiz hayatta olduğu sürece Müslümanların gerek ibadetler gerekse inanç hakkındaki tüm sorunlarına çözüm bulduğu için Müslümanlar arasında dini konularda ayrılıklara sebep olacak...

0

İSALAM’DA MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Arapça mezheb kelimesi, bir yerden bir yere gitmek anlamındaki zhb kökünden gelmekte olup gidilecek yer ve zamanı belirtir. Kelimenin dildeki anlamına göre gidilecek mekan ve/veya yol, mezhep olarak adlandırılabilir. Mezhep, fikir ve düşünce konusunda...

0

TÜM YÖNLERİYLE KERBELA OLAYI

Muaviye’nin ölümünden sonra Yezid’in halife olmasıyla birlikte Kûfe’deki yönetim muhalifleri, derhal harekete geçerek Mekke’de bulunan Hz. Hüseyin’i şehirlerine davet etmeyi kararlaştırdılar. Bu amaçla Kûfe’deki muhalifler Süleyman b. Surad’ın evinde toplanarak Hz. Hüseyin’e hitaben bir...